Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice


   Telefon.: 

32 332 14 97


    fax: 32 332 14 96
e-mailpinb.gliwice@wp.pl

 

Strona internetowabrak
 
Godziny pracy

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
z dnia 15 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice z dn. 01.03.2012r.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

zarządzam co następuje, w sprawie trybu pracy tut. Inspektoratu

§ 1
Kancelaria (biuro podawcze) tut. organu nadzoru budowlanego czynna jest dla petentów w poniżej wymienionych dniach i godzinach:
1. wtorek, od godz. 09.00 do godz. 13.00,
2. czwartek, od godz. 13.00 do 17.00.

Jednorazowo w poczekalni Kancelarii może przebywać jedna osoba. Jako podstawowe formy kontaktu interesantów z Kancelarią wskazuje się kontakt telefoniczny, drogę elektroniczną lub pocztę tradycyjną. Wszelkie pisma, podania i wnioski mogą być składane również poprzez umieszczenie ich w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

§ 2
1. Wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne Wydziały Inspektoratu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczny jest kontakt interesanta  z pracownikiem Wydziału, kontakt ten odbywa się po uprzednim umówieniu,  przy zastosowaniu zasad przyjmowania interesantów przez tut. organ nadzoru.
2. Indywidualne wizyty interesantów umawiane są w godzinach pracy Kancelarii, telefonicznie lub drogą elektroniczną na konkretny dzień i godzinę.
Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy  nie później niż 2 dni robocze i nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania, przy zachowaniu poniżej wymienionych zasad:
a) umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się pełnomocnik,
b) czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień,
c) po wejściu należy zgłosić pracownikowi Kancelarii cel swojej wizyty, z kim  są Państwo umówieni i na którą godzinę,
d) osób uprzednio nie umówionych nie przyjmujemy,
e) decyzję o przyjęciu petenta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.

§ 3
1. Na terenie Inspektoratu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać i uczestniczyć            w czynnościach procesowych w Inspektoracie osoby chore, objęte kwarantanną lub izolacją   w warunkach domowych, a także przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
2. Osoba wchodząca do siedziby Inspektoratu zobowiązana jest do stosowania się do poleceń  i wskazówek pracowników organu, wykonania dezynfekcji dłoni, korzystania z osłony na usta i nos (maseczka lub przyłbica), zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób.
3.   Osoby wchodzące do siedziby Inspektoratu mogą zostać poddane badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
4. W pomieszczeniu, w którym są przyjmowani interesanci, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż konieczne do przeprowadzenia sprawy.
5. Na terenie Inspektoratu wyznacza się strefę służbową przeznaczoną wyłącznie dla pracowników Inspektoratu oraz strefę ogólnodostępną.
6. Każda osoba, o ile to możliwe, korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów (długopisy, komputery itp.).

§ 4
Odwołuje się przyjęcia stron osobiście przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice. Skargi lub wnioski należy składać w wersji pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie, w Kancelarii lub w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

§ 5
1. W przypadku przejawiania niepokojących objawów choroby zakaźnej u osoby przebywającej na terenie Inspektoratu, osoba ta zostanie niezwłocznie odizolowana       i umieszczona w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym poczeka na przyjazd pogotowia ratunkowego celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego. O zaistniałej sytuacji powiadomiona zostanie właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym, unikając transportu zbiorowego. Ponadto powinna tam pozostać i skorzystać z teleporady medycznej.

§ 6
Procedury te będą obowiązywały do odwołania. Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020r.


NIP: 631-22-25-806
REGON: 276289771

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

red
Redaktor BIP
Róża Skrobiś

         telefon: 32 332 14 97 
        fax: 32 332 14 96
    e-mailbrak

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 2 151 730 
Logo Samorządu Gliwice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice

tel. 32 332 14 97, faks 32 332 14 96

pinb.gliwice@wp.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

dla miasta Gliwice

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP